Meldingsplicht op komst voor artsen die buiten erkend ziekenhuis opereren

Artsen die medische praktijken stellen buiten erkende ziekenhuizen zijn aan geen enkele regelgeving, zelfs geen inspectie, onderworpen. Dat moet veranderen, vindt Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. De kwaliteit van de zorg voor iedere patiŽnt en de veiligheid van iedere patiŽnt moeten optimaal gewaarborgd worden, ongeacht of hij zich richt tot een erkend ziekenhuis of een interventie ondergaat buiten de muren van een erkend ziekenhuis.
Vlaams minister jo vandeurzen bereikte in de Vlaamse regering een princiepsakkoord over een voorontwerp van decreet waarin een meldingsplicht wordt ingevoerd voor artsen die buiten een ziekenhuis interventies doen die invasieve medische of heelkundige procedures zijn en
a) die uitgevoerd worden onder een zwaardere vorm van anesthesie of sedatie
b) die een medisch of verpleegkundig toezicht vereisen van meerdere uren na afloop van de procedure.
De artsen die deze risicovolle praktijken stellen buiten de muren van een erkend ziekenhuis moeten aangeven aan het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid om welke risicovolle praktijken het gaat en op welke wijze de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiŽnt gewaarborgd kan worden. Die gegevens worden overgemaakt aan de Orde van Geneesheren. In de praktijk zullen artsen die esthetische of andere chirurgische ingrepen uitvoeren in privť-klinieken onder het toepassingsgebied van deze regelgeving vallen.

Minister Vandeurzen stelt dat het in eerste instantie de bedoeling is om deze 'extra muros gevestigde praktijken' te inventariseren en de artsen te sensibiliseren om zelf in te staan voor een goede kwaliteitsbewaking van de verleende zorg en voor de patiŽntveiligheid.

De Vlaamse Regering is niet gekant tegen een evolutie naar meer daghospitalisatie of extramurale medische activiteiten, maar er zijn zware onevenwichten gegroeid tussen een sterk gereglementeerd ziekenhuismilieu en de centra (buiten een erkend ziekenhuis) waar risicovolle medische praktijken verricht worden waarop geen enkele regelgeving met betrekking tot kwaliteitszorg van toepassing is. Daar kan de patiŽnt nadeel van ondervinden.

Op basis van de meldingen en de aldus verkregen informatie kan de Vlaamse Regering oordelen dat een externe kwaliteitstoetsing nodig is en kan zij bijkomende criteria uitvaardigen waaraan zoín toetsing moet voldoen. Na, bijvoorbeeld, klachten of incidenten zal ook een inspectie of toezicht ter plekke door de Zorginspectie mogelijk worden.

Artsen met risicovolle medische praktijken die nalaten dit te melden, kunnen een administratieve geldboete oplopen.

Minister jo vandeurzen benadrukt dat het nog maar gaat om een princiepsakkoord over een voorontwerp van een decreet dat nu de toets van de Strategische Adviesraad, van de SERV en van de Raad van State nog moet doorstaan vooraleer het door de Vlaamse Regering kan worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Uiteindelijk beslist het Vlaams Parlement over een ontwerp van decreet.
21 mrt 2011 09u44
zie ook rubriek