Begroting 2013: vier groeipaden voor de welzijnssector, maar ook besparingen

Deze week maakte minister-president Kris Peeters bekend dat de begroting 2013 in evenwicht is. De Vlaamse Regering deed dit zonder te raken aan de Vlaming die zorg nodig heeft en zonder te raken aan de toekomst van onze jeugd. Toch zijn er een aantal structurele maatregelen en besparingen voor iedereen van toepassing, dus ook voor de welzijns-, gezondheids- en gezinssector.
Daartegenover staat dat de regering consequent oog heeft voor de natuurlijke groei van de noden in bepaalde welzijnssectoren. De groeiende nataliteit, de vergrijzing en de toename van het aantal personen met een handicap zijn hierbij niet weg te denken.


Inzetten op vier groeipaden

Vandaag telt Vlaanderen 1.175.875 personen van 65 jaar of ouder. Tegen 2020 zal Vlaanderen ruim 200.000 extra 65-plussers tellen. Een stijging die extra zorg met zich meebrengt en die de Vlaamse Regering niet negeert. “Voor het ouderenbeleid en meer bepaald de thuiszorg en thuisondersteunende zorg zijn de nodige budgetten vrijgemaakt om de vereiste groei aan te pakken. Hieronder vallen de gezinszorg, de dagverzorgingscentra, het kortverblijf, de oppas, de gastopvang, de logistieke en aanvullend thuishulp, de diensten maatschappelijk werk en de dienstencentra. We hopen ook dat de federale regering bij haar budgetbesprekingen over de ziekteverzekering de keuze maakt om de noodzakelijke groei in de residentiële ouderenzorg mogelijk te maken”, zegt minister jo vandeurzen.

Sinds 2003 stijgt het geboortecijfer opnieuw in Vlaanderen. Ook het regelmatig gebruik van kinderopvang voor kinderen onder de 3 jaar, steeg in vergelijking met 2004 met 7,5 procent. Rekening houdend met de stijgende nataliteit investeert Vlaanderen in 2013 met minstens 7,6 miljoen euro in kinderopvang.   

Een belangrijke pijler bij elke begroting van deze Vlaamse Regering is de extra inzet voor personen met een handicap. Ook dit jaar blijft die trend aangehouden. Dankzij het beschikbaar bedrag van minstens 27,750 miljoen euro kan zetten we verder in op het vernieuwingsplan Perspectief 2020.

De Vlaamse Regering houdt zich ook aan haar gemaakte beloftes. Afgesloten cao’s worden onverminderd gerespecteerd. De middelen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het sectorale 35,652 miljoen euro) en intersectorale (65 miljoen euro) luik van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 4 voor de social profit worden voorzien.

Met deze vier groeipaden (ouderenzorg, kinderopvang, personen met een handicap en VIA4) blijven ook de kernwaarden van CD&V overeind.

Vlaamse sociale bescherming on hold

De Vlaamse Regering kent bij de begroting 2013 geen middelen toe voor nieuw beleid. Dat heeft een belangrijke impact op het dossier van de Vlaamse sociale bescherming. De geplande kindpremie, maximumfactuur in de thuiszorg en een verhoging van de tenlasteneming in de zorgverzekering voor de thuisverblijvende zwaarst zorgbehoevenden zullen dus niet starten op 1 januari 2013 en worden on hold gezet. “De voorbereidende werkzaamheden worden wel verdergezet. Zo kunnen de voorziene en vermelde maatregelen starten zodra hiervoor de nodige budgettaire middelen ter beschikking gesteld worden”, zegt minister jo vandeurzen.

Niet-indexering

Tijdens de opmaak van de begroting werden een aantal structurele maatregelen genomen. De belangrijkste is de niet-toekenning van de index (1,9 procent) op de werkingsmiddelen van gesubsidieerde sectoren. Die maatregel heeft ook een onmiddellijke impact op het beleidsdomein welzijn, volkgezondheid en gezin. De indexering op de lonen van de vele werknemers in de welzijns- en gezondheidssectoren is wel gevrijwaard en wordt toegekend. Deze maatregel zal dus geen negatieve impact hebben op de tewerkstelling.

Voor de integrale jeugdhulp zullen via rationalisaties bijkomende middelen gezocht worden om alsnog een beperkt groeipad te realiseren. Eenzelfde oefening moet ook gebeuren in de gezondheidssector. Daar is een blijvende investering in de preventieve gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg een noodzaak.

“We beseffen dat de gezondheids- en welzijnssector mee een inspanning moet leveren. Dat is voor de sector een uitdaging. We zullen hierover dan ook het nodige overleg met hen plegen”, aldus minister Jo Vandeurzen.

26 sep 2012 13u38
meer over
zie ook rubriek