Toename aantal jongeren in bijzondere jeugdbijstand vertraagt

Het aantal jongeren dat in de bijzondere jeugdzorg belandt, is hoog, maar de groei neemt niet toe. En het aandeel jongeren dat een als misdrijf omschreven feit (MOF) pleegt, daalt. Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen laat zich voorzichtig positief uit over de evolutie die zich in het jaarverslag van het Agentschap Jongerenwelzijn laat optekenen.
Na jaren van grote stijgingen stagneert de instroom in de bijzondere jeugdzorg. Al blijft het aantal minderjarigen – met 26.486 kinderen en jongeren – in de bijzondere jeugdzorg in 2011 – hoog. Het gros onder hen zijn kinderen en jongeren in problematische leefsituaties (POS), stelt Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, vast. “In nog geen 12% van de gevallen gaat het om jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Bovendien is meer dan 30% jonger dan 10 jaar. De realiteit is dus anders dan het beeld dat leeft over de bijzondere jeugdzorg.”


Dat het aantal jongeren niet meer sterk toeneemt en het aantal zogenaamde Moffers afneemt, wijt Vlaams welzijnsminister jo vandeurzen die het jaarverslag mee voorstelde, voorzichtig aan de verschuiving in het soort opvang zoals vroegdetectie en de toepassing van uitgebreidere en naadloze trajecten in de sector. Het aantal minderjarigen in de bijzondere jeugdzorg bedroeg in 2008 nog 23.350 en steeg in twee jaar tijd naar 26.235. Een jaar later (2011) bedroeg het 26.486, zo goed als een stagnering dus. Het aantal jongeren in de strengere gemeenschapsinstellingen (GIBJ) landt op 420 Possers en 720 Moffers. De gemiddelde verblijfsduur van jongeren in een GIBJ is 67 dagen.


Naadloos, aangepast en intersectoraal traject
De voorbije 5 jaar – sinds het ontstaan van Jongerenwelzijn – stond de zorg naargelang de noden van kind, jongere en context centraal. “Onze inspanningen, innovaties en investeringen moeten leiden tot meer zorg op maat, meer kwaliteit van de hulpverlening en meer naadloze zorgtrajecten”, verduidelijkt Van Mulders. “Daarbij is de samenwerking tussen de verschillende disciplines van groot belang om te komen tot een systeem dat meer differentiatie in de zorg mogelijk maakt.“


Jongerenwelzijn zette daarom in op de uitbouw van een multifunctioneel en gedifferentieerd aanbod. Niet enkel in de eigen hulp- en dienstverlening, maar ook samen met de private voorzieningen en andere actoren. De flexibilisering van het hulpaanbod en de introductie van de multifunctionele centra kaderden volledig binnen die evolutie en namen vooral in 2011 een hoge vlucht. In de gemeenschapsinstellingen is dan weer een aanzet gegeven naar een modulair systeem dat meer differentiatie mogelijk maakt. Het samenwerkingsakkoord rond time-out is daar een illustratie van.


> Jongerenwelzijn is het Vlaams agentschap voor de hulp aan jongeren in een moeilijke leefsituatie. Meer informatie over de verschillende hulpvormen binnen de bijzondere jeugdbijstand is te vinden op www.jongerenwelzijn.be. Je vindt hier ook een digitale versie van het Jaarverslag 2011, met de bijhorende presentatie.

21 mei 2012 15u49
zie ook rubriek