Verstandig geneesmiddelenbeleid levert 444 miljoen euro per jaar op

Het Itinera Institute berekende dat een verstandig geneesmiddelenbeleid, een besparingspotentieel van gemiddeld 444 miljoen euro per jaar kan opleveren met vrijwaring van de innovatieve farma capaciteit. Om dit te realiseren moet de Belgische overheid naast de hervormingen die momenteel worden ingevoerd bijkomende maatregelen nemen en verouderde marktverstorende procedures afschaffen. Itinera stelt voor om het bestaande quotasysteem voor goedkope geneesmiddelen voor artsen af te schaffen en te vervangen door een verplichting voor artsen om geneesmiddelen op stofnaam voor te schrijven behalve voor wetenschappelijk onderbouwde uitzonderingen. Selectieve contractering door ziekenfondsen zorgt ervoor dat meerdere prijzen gelijktijdig op de markt komen en stimuleert de concurrentie. De substitutieplicht voor apothekers op basis van een maandelijkse herzienbare prijslijst houdt risicoís in voor ongewenste neveneffecten. Itinera stelt een 6-maandelijkse in plaats van een maandelijkse herziening voor van de prijslijst voor goedkoopste geneesmiddelen.
Herbekijk prijslijst goedkoopste geneesmiddelen 6-maandelijks
Een van de nieuwe hervormingen is de substitutieplicht voor apothekers. De apotheker is verplicht om 1 van de 3 goedkoopste geneesmiddelen aan te bieden aan de patiŽnt op basis van een maandelijks herzienbare prijslijst. Kiest de patiŽnt niet voor dit geneesmiddel dan wordt de volledige prijs doorgerekend aan de patiŽnt. Dit betekent dat een medicijn in een bepaalde maand het goedkoopste kan zijn, maar niet meer in de volgende maand(en). Deze korte termijn van herziening van de prijslijst houdt risicoís in voor ongewenste neveneffecten zoals het niet tijdig kunnen bevoorraden van apothekers of het ontstaan van overschotten. Eveneens kan het maandelijks wijzigen van een geneesmiddel bij patiŽnten (vooral ouderen) tot verwarring leiden.
Itinera stelt voor om de prijslijst niet maandelijks maar om de zes maand te wijzigen om het risico op ongewenste neveneffecten te beperken.

Schaf verouderde marktverstorende procedures af
Itinera pleit ervoor om bij het invoeren van nieuwe hervormingen ook verouderde marktverstorende procedures af te schaffen. Zo is de huidige procedure om post-patent medicijnen (generische) op de Belgische markt te lanceren te complex, tijdrovend en administratief. Hierdoor haken verschillende spelers af, daar de Belgische markt hiervoor te klein is. Men krijgt aldus minder concurrentie. Het is beter om deze procedures en beslissingen op een internationaler niveau te brengen.
De voorwaarde waarbij elk nieuw generisch geneesmiddel dat op de Belgische markt wil toetreden zijn prijs 44% lager moet zetten dan de originele prijs van een patent medicijn is vaak een rem om toe te treden tot de Belgische markt.

Verplicht artsen om geneesmiddelen op stofnaam voor te schrijven
Itinera stelt voor om het bestaande quota systeem voor goedkope geneesmiddelen voor artsen af te schaffen en te vervangen door een verplichting voor artsen om geneesmiddelen enkel op stofnaam voor te schrijven, behalve als er therapeutisch een bezwaar is dat duidelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Dit betekent dat de monitoring ook eenvoudiger wordt en enkel de therapeutische bezwaren in kaart worden gebracht.

Laat ziekenfondsen rechtstreeks onderhandelen in prijszetting geneesmiddelen
In Nederland en Duitsland vervullen de ziekenfondsen een directe rol in de prijszetting van geneesmiddelen. Selectieve contractering door ziekenfondsen is daar mogelijk. Hierdoor komen er per geneesmiddel meerdere prijzen gelijktijdig op de markt en worden farmaceutische bedrijven geprikkeld om te concurreren.
Itinera pleit voor de invoering van selectieve contractering door ziekenfondsen. Dit betekent wel dat de ziekenfondsen meer directe verantwoordelijkheid krijgen en een andere rol vervullen in het gezondheidszorgbeleid.

Verstandig geneesmiddelenbeleid leidt tot besparingen en ondersteunt innovatie
Itinera berekende dat een verstandig geneesmiddelenbeleid, een besparingspotentieel van gemiddeld 444 miljoen euro per jaar kan opleveren met vrijwaring van de innovatieve farma capaciteit. Een beleid waarbij een deel van de besparingen terugvloeit naar innovatie in de geneesmiddelensector. Dit is belangrijk om de R&D innovatie op peil te houden, daar er internationaal een achteruitgang merkbaar is.

Verval niet in geneesmiddelenreductionisme, nood aan lange termijn visie
De optimalisatie van de prijszetting van geneesmiddelen leidt zeker tot besparingen. Door alleen te beknibbelen op de uitgaven voor geneesmiddelen lost men de budgettaire uitdaging van de gezondheidszorg niet op. Een grondige hervorming van het gezondheidszorgsysteem dringt zich op als antwoord op de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg op lange termijn.

Voor gedetailleerde informatie kan u de studie raadplegen op www.itinerainstitute.org
14 mei 2012 09u43
zie ook rubriek