Schaalvergroting voor centra algemeen welzijnswerk

Door een decreetswijziging is een nieuw wettelijk kader geschapen voor het algemeen welzijnswerk in Vlaanderen. Het plan omvat een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie met het oog op een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle hulp- en zorgverlening. De CAW’s bundelen een uitgebreid pallet aan preventie, onthaal-, hulp- en dienstverlening, onder andere via gezins- en relatiebemiddeling, jongerenadvies, crisisopvang, thuislozenzorg, slachtofferhulp, partnergeweld, schuldhulpverlening en opvoedingsondersteuning.“Iedereen kan er terecht met welzijnsvragen”, zegt welzijnsminister jo vandeurzen. “Een dalende koopkracht, een grotere kloof tussen arm en rijk, steeds meer alleenstaanden, en vele mensen zonder sociaal en familiaal vangnet doen het belang van de caw’s toenemen.”

Binnen Vlaanderen in Actie (ViA), het toekomstproject dat Vlaanderen tegen 2020 wil laten uitmunten in een economisch innovatieve, duurzame en warme samenleving, hebben de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners zich in het Pact 2020 voorgenomen om tegen 2020 te zorgen voor een toegankelijke, betaalbaare en kwaliteitsvolle hulp- en zorgverlening. De centra voor algemeen welzijnswerk (caw’s) spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is het noodzakelijk om de CAW’s uit te bouwen tot eerstelijnsactoren met een optimale hulp.

Het algemeen welzijnswerk moet de mogelijkheid krijgen om zijn maatschappelijke opdracht op de eerste lijn waar te maken. Een duidelijke identiteit voor de CAW’s is een voorwaarde om de sector uit te bouwen en zichtbaar te maken voor iedereen die nood heeft aan opvang en begeleiding. Vandeurzen: “De CAW’s moeten de nodige ruimte krijgen om hun aanbod uit te bouwen op maat van lokale en regionale behoeften. Het is daarom belangrijk dat de CAW’s uitgroeien tot slagkrachtige organisaties met een geïntegreerd aanbod van hulp- en dienstverlening en met een geprofileerde werking binnen en buiten de zorgsector. Een schaalvergroting moet de CAW’s de mogelijkheid geven om de nodige regionale en lokale veranderingen en de intersectorale samenwerking waar te maken.”

Sector en overheid hebben een aantal minimale criteria uitgewerkt om te komen tot een kwaliteitsverhoging van de hulp- en dienstverlening en tot een maximale afstemming en samenwerking met andere diensten en organisaties. Om dit te realiseren werd een organisatievergroting doorgevoerd. Concreet betekent dit dat heel wat CAW’s in Vlaanderen het komend jaar zullen fusioneren. Het werkgebied van een CAW zal gevormd worden door het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad of door minimaal drie aaneensluitende kleinstedelijke zorgregio's. Het werkgebied telt minstens 300.000 inwoners en is maximaal begrensd door de provinciegrenzen. De drie aaneensluitende kleinstedelijke zorgregio’s liggen bijgevolg in dezelfde provincie. Er wordt maximaal één centrum erkend per werkgebied, waardoor kennis en expertise gebundeld worden. Deze aanpak moet een integrale begeleiding op maat garanderen en de mogelijkheden verhogen tot noodzakelijke specialisatie. Een erkend centrum moet over minimaal vijftig voltijdse werkkrachten beschikken.


Na het voltooien van alle fusies, midden 2013, zullen in de Vlaamse Gemeenschap maximaal elf CAW’s worden erkend.


Wie een vraag heeft, of op zoek is naar hulp, kan bellen naar 078 15 03 00. Je wordt dan doorgeschakeld naar een CAW in je eigen provincie. Mailen kan ook, naar onthaal@caw.be.

10 mei 2012 11u32
meer over
zie ook rubriek