Wijziging van de nomenclatuur van de verstrekkingen voor logopedie aan zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninkijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.
03 apr 2006
meer over
zie ook rubriek