Convenanten zorgvernieuwingsprojecten 2003 ouderenzorg ondertekend

In uitvoering van de op 17 juni 2005 tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de Vlaamse Gemeenschap afgesloten overeenkomsten inzake de projecten van alternatieve opvangmogelijkheden en verzorging in het kader van protocol 2 heeft mevrouw Vervotte als bevoegd Vlaams minster op 19 januari 2006 de convenants ondertekend. Eerstdaags wordt via de post aan elke initiatiefnemer een origineel exemplaar van de convenant bezorgd. Deze convenants werden ook reeds aan het RIZIV bezorgd met het oog op het storten naar de Vlaamse overheid toe van de subsidies. Na een veel te lange procedure tussen beide beleidsniveau´s kunnen de geselecteerde projecten voor de periode 2004 - 2006 eindelijk van start met de reeds lang beloofde financiele middelen.
25 jan 2006
Bron: VVI
meer over
zie ook rubriek