Beter bestuurlijk beleid: Geestelijke Gezondheidszorg

BBB beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: oprichting van de agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg
24 okt 2005
meer over
zie ook rubriek