APB, BVAS, FeBelGen, het Kartel (GBO, ASGB), OPHACO, pharma.be, SSMG, SVH en Unamec hebben de intentie om een gemeenschappelijk deontologisch platform op te richten

Op deze manier willen alle actoren uit de sector zich verzekeren van een modern en krachtdadig auto-regulerend apparaat voor de informatie en de promotie die bedrijven rond geneesmiddelen en medical devices voeren.
Het geheel zal worden ondergebracht in een autonome structuur, die door de betrokken organisaties op voet van gelijkheid zal beheerd worden. De werking ervan zal volledig transparant zijn en beoogt een zo groot mogelijke synergie met de overheid. Overigens hebben de initiatiefnemers de intentie het project te laten accrediteren door de Federale Minister van Volksgezondheid, en dit in het licht van het nieuwe artikel 10 van de geneesmiddelenwet. Actueel bestaande deontologische platforms, zoals deze van pharma.be (geneesmiddelen) en Unamec (medical devices), zullen in de nieuwe deontologische structuur ondergebracht worden. Ook van zijn kant heeft WVVH zijn bereidheid uitgedrukt om bij het dossier betrokken te blijven en hierover verder te onderhandelen.

Informatie en promotie van geneesmiddelen en medical devices is een complexe aangelegenheid, waarin vele actoren betrokken zijn. artsen, apothekers en de betrokken industriŽle sectoren willen dan ook resoluut hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen via de oprichting van een gemeenschappelijk deontologisch platform. Het toepassingsgebied van dit platform wordt meteen zeer ruim geformuleerd: het viseert alle informatie- en promotieactiviteiten met betrekking tot geneesmiddelen en medical devices, zowel ten aanzien van de health care professionals zelf, als ten aanzien van de patiŽnt. Bestaande initiatieven, zoals de deontologische Code van pharma.be of van Unamec, zullen hierin ondergebracht worden.

Om het geheel voldoende slagkracht te geven, zal een nieuwe VZW opgericht worden, waarin alle betrokken organisaties als stichtend lid en op voet van gelijkheid opgenomen worden, die de doelstelling van de nieuwe VZW onderschrijven.

Het algemeen beleid zal uitgezet worden door de Raad van Bestuur, waarin de stichtende leden vertegenwoordigd zullen zijn; bij het operationele werk van de VZW zal zowel aandacht worden geschonken aan preventie, via een voorafgaandelijke visumprocedure voor wetenschappelijke activiteiten, als aan controle en sanctie, aan de hand van een klachtenprocedure. Overigens zal iedere burger of organisatie die de mening toegedaan is dat de deontologische normen niet gerespecteerd worden op een zeer eenvoudige manier deze zaak kunnen inleiden en zal hij in alle transparantie op de hoogte gehouden worden van het gevolg dat aan zijn dossier gegeven wordt.

De initiatiefnemers beogen tevens een maximale synergie met de overheid; de overheid zal de mogelijkheid worden geboden audits uit te voeren, die moeten waarborgen dat niet alleen de eigenlijke deontologische regels maar ook de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Tevens bestaat de intentie om de voorafgaandelijke visumprocedure voor wetenschappelijke bijeenkomsten te laten accrediteren door de Federale Minister van Volksgezondheid, dit in het kader van het nieuwe artikel 10 van de Geneesmiddelenwet dat expliciet in deze mogelijkheid voorziet.

Bedoeling is dat de nieuwe VZW operationeel wordt op 1 november 2005. Op dit ogenblik bestuderen de betrokken organisaties het dossier en wordt gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting van de VZW; de statuten van de nieuwe organisatie zullen voorgelegd worden aan een stichtingsvergadering die zal plaatsvinden in september.
18 jul 2005
Bron: Belga
meer over
zie ook rubriek