Minister Vanackere realiseert meer rechtszekerheid voor zorg- en bijstandsverleners

Op voorstel van Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Steven Vanackere, keurde de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp van decreet betreffende de zorg- en bijstandsverleners goed. Dit decreet biedt rechtszekerheid aan verzorgenden, opvoeders, begeleiders en kinderverzorgsters tewerkgesteld bij een welzijnsvoorziening. Dit decreet heeft geen betrekking op mantelzorgers en ook niet op personen die beroepsmatig enkel zorg verlenen aan 1 of meer personen uit eenzelfde gezin.
Vlaanderen telt veel personen die beroepshalve zorg en bijstand verlenen aan personen. Onder hen de 13.000 verzorgenden in de gezinszorg, maar ook opvoeders in de jeugdinstellingen, kinderverzorgsters in de kinderopvang en begeleiders in de gehandicaptenvoorzieningen.

Deze personen stellen eenvoudige zorgtaken, namelijk taken uit het dagelijkse leven die de zorgbehoevende persoon ook bij zich zelf zou stellen als hij of zij daartoe voldoende zelfredzaam zou zijn of taken die ook door mantelzorgers worden verricht. Bijvoorbeeld: het nemen van de koorts bij een kind dat zich ziek voelt, het ondersteunen van een bejaarde die zich niet alleen naar het toilet kan verplaatsen, een gehandicapt kindje helpen bij het eten en drinken, het toedienen van medicijnen en het aantrekken van een steunkous.

Volgens sommigen kunnen deze taken strikt juridisch gezien enkel door beoefenaars van de gezondheidszorg, zoals dokters, verpleegkundigen en kinesisten, worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een situatie van rechtsonzekerheid wanneer andere personen, zoals verzorgenden en kinderverzorgsters, deze taken beroepsmatig uitvoeren.

Door bepaalde zorgtaken nu in het nieuwe decreet te verankeren biedt de Vlaamse Gemeenschap de nodige rechtszekerheid aan zorg- en bijstandsverleners in de welzijnssector om de zorgtaken die zij reeds jaar en dag opnemen te kunnen blijven uitvoeren, zonder mogelijke betwistingen of strafbaarheid omwille van de federale regelgeving. De Vlaamse Gemeenschap waakt over de kwaliteit van de zorgverlening, door in het decreet bepaalde kwalificatievoorwaarden in te schrijven waaraan de zorg- en bijstandsverleners moeten voldoen.

Voor de verzorgenden komen er door het nieuwe decreet geen nieuwe zorgtaken bij in vergelijking met de bestaande situatie, evenmin wijzigt het aandeel van de zorgtaken binnen het globale takenpakket van de verzorgenden, opvoeders en begeleiders. Het is enkel de bedoeling dat er rechtszekerheid gecreŽerd wordt, zodat het personeel van welzijnsvoorzieningen de taken die ze nu reeds uitvoeren onverminderd kunnen blijven verder zetten.
26 mei 2008 09u23
meer over
zie ook rubriek