Beschutte werkplaatsen investeren in werknemers

De beschutte werkplaatsen worden zwaar getroffen door de economische crisis. Er is een sterke terugloop in de activiteiten. De werkgevers stellen alles in het werk om zoveel mogelijk personen in dienst te houden en het inkomensverlies te beperken

De Vlaamse beschutte werkplaatsen zijn in hoofdzaak in onderaanneming actief voor het gewone bedrijfsleven. Door de economische crisis kampen zij met een sterke terugloop in klantenopdrachten. De economische werkloosheid is daardoor gestegen tot meer dan 20%.
De sector slaagde er tot op heden in om in 2009 de ontslagen omwille van economische redenen tot een minimum te beperken. In het eerste kwartaal van 2009 kon de tewerkstelling van de 15.000 personen met een handicap gevrijwaard worden. Minder dan 30 van de 4.000 valide werknemers verloren hun werk omwille van de economische recessie. De tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap is de bestaansreden van de beschutte werkplaatsen. De sector zet dan ook alle zeilen bij om de tewerkstelling van deze werknemers te kunnen blijven behouden.

De sector investeert ook sterk in opleiding: meer dan 80.000 extra opleidingsuren in de eerste helft van 2009.

Daarnaast doen de werkgevers een belangrijke inspanning om het inkomensverlies van de mensen op economische werkloosheid te beperken. Werkgevers zijn bereid om in functie van het inkomensverlies van de werknemers een aanvullende vergoeding te betalen. Dit inkomensverlies is sterk afhankelijk van de gezinssituatie en de vervangingsinkomens. De middelen moeten dan ook ingezet worden waar ze effectief nodig zijn.

Alle werkgevers ook de beschutte werkplaatsen ontvangen dankzij het Relanceplan vanaf juni 2009 een (fiscale) lastenverlaging ten belope van 0,75% van de brutolonen. De werkgevers uit de beschutte werkplaatsen zijn bereid om de helft van dit bedrag ter beschikking te stellen van de werknemers die inkomensverlies lijden omwille van economische werkloosheid.

Beschutte werkplaatsen zijn volwaardige bedrijven, met een sociale doelstelling. De weerslag van de economische crisis op beschutte werkplaatsen is enorm, maar de werkgevers van de beschutte werkplaatsen stellen alles in het werk om ook in de komende maanden zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Tewerkstelling is de beste koopkrachtmaatregel, zeker voor personen met een arbeidshandicap.
24 apr 2009 09u13
Bron: VLAB
zie ook rubriek