Preventieonderzoek Total Body Scan in strijd met deontologie

Het preventief medisch onderzoek Total Body Scan, dat Royal Hospitals in BelgiŽ wil aanbieden, voldoet niet aan de noodzakelijke wetenschappelijke en deontologische criteria. Dat schrijft de Orde der Geneesheren.
Advies van de Nationale Raad :
De Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft in zijn vergadering van 30 mei 2009 uw brief van 10 februari 2009 besproken aangaande de preventieve ďTotal body ScansĒ, een service die ook in BelgiŽ aangeboden wordt door Royal Hospitals en waarbij ziekenhuizen en artsen aangesproken worden om deze service te promoten.

De organisatie van medische preventie is lovenswaardig. In de organisatie van preventie is de overheid beperkt qua financiŽle middelen en dit brengt met zich dat private niet-commerciŽle organisaties dit gedeelte van de medische zorg op zich kunnen nemen.

Elke vorm van preventieve geneeskunde, ook al wordt ze aangeboden door een privaat initiatief, moet voldoen aan een aantal wetenschappelijke vereisten.

Dit veronderstelt dat een preventief onderzoek gefundeerd moet zijn op formele, controleerbare wetenschappelijke waardebewijzen (evidence based), dat het positief resultaat op morbiditeit, mortaliteit, levensverwachting en levenskwaliteit onomstotelijk aangetoond moet zijn, dat een preventief onderzoek geen schade mag toebrengen die niet in verhouding staat tot het beoogde nut en dat de patiŽnt (of hier de cliŽnt) bewust en geÔnformeerd zonder valse verwachtingen of geruststelling moet kunnen opteren voor een preventief gezondheidsonderzoek.

Een formele wetenschappelijke evidentie voor preventie door middel van ďTotal Body Scans ď is niet terug te vinden in de wetenschappelijk erkende medische literatuur:

Het resultaat van deze vorm van screening kan nooit met zekerheid de afwezigheid van een pathologie waarborgen en schept dus valse verwachtingen;
Uitgebreide medische beeldvorming zonder vooraf gestelde indicatie roept talloze vragen op. Veel niet-specifieke toevallige bevindingen zullen leiden tot onnodige bijkomende en dure onderzoeken en tot ongerustheid bij de patiŽnt;
De schadeloosheid van mri op grote schaal en op repetitieve basis is nog niet volledig gedocumenteerd. De risicoís van ioniserende stralen (cfr. ct-scan) zijn daarentegen wel duidelijk vastgesteld. Er is een significante toename van het risico op kanker door een ct-scan;
De kostprijs van dergelijk preventief onderzoek staat buiten alle verhouding met de gangbare verzekeringstarieven voor deze onderzoeken, zoals in ons land gehanteerd. Royal Hospitals werkt met eigen financiŽle middelen en de ziekteverzekering komt niet tussen in de kosten, wat leidt tot onaanvaardbare sociale verschillen.
Men kan bijgevolg stellen dat het uitvoeren van preventieve geneeskundige onderzoeken die niet uitgaan van initiatieven van de overheid, zinvol kunnen zijn als zij voldoen aan een aantal wetenschappelijke en deontologische criteria.

Geenszins mag dit een commerciŽle geneeskunde worden, gefundeerd op het ronselen en misleiden van ďpatiŽntenď.

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren is van mening dat het project ďTotal Body Scansď van Royal Hospitals niet voldoet aan deze vereisten en de artsen hieraan niet mogen meewerken.

Cc.
dokter Christian DELCOUR, voorzitter van het Consilium Radiologicum Belgicum
professor K. VERSTRAETE
11 jun 2009 09u03
zie ook rubriek