Beslissingen van de Vlaamse Regering

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 19 maart 2010
De Vlaamse Regering kent 186.000 euro subsidie toe aan Suggnomé vzw in Leuven voor de organisatie van het project 'herstelbemiddeling in de fase van de strafuitvoering'. Via dit project kunnen slachtoffer en gedetineerde een actieve rol spelen in de verdere behandeling van hun zaak en/of in de verwerking van de feiten.


De Vlaamse Regering wijzigt principieel de regelgeving over kinderopvang, voor wat betreft de bestrijding van discriminatie. Kinderopvangvoorzieningen die een erkenning of een attest van toezicht hebben, mogen 'niet discrimineren op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging'. Nu wordt er een aanvulling in de regelgeving voorgesteld met als doel er voor te zorgen dat er in de ruimtes die toegankelijk zijn voor de gezinnen en kinderen geen voorwerpen, symbolen, afbeeldingen of tekenen aanwezig zijn die discriminerend, racistisch, xenofoob, obsceen of onwettelijk zijn. Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


De Vlaamse Regering kent voor het jaar 2010 zo'n 152.000 euro subsidie toe aan het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw voor de uitvoering van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vereniging ouders van Verongelukte Kinderen vzw, ZEBRA vzw en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk over de uitvoering van opdrachten ter verbetering van de opvang van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Ze neemt akte van het Actieplan 2010 ter zake.


De Vlaamse Regering wijzigt het besluit over de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering. Het wijzigingsbesluit geeft uitvoering aan de richtlijn om de werkingskosten in 2010 niet te indexeren, en kadert aldus in de opgelegde besparingsmaatregelen.
19 mrt 2010 15u08
meer over
zie ook rubriek