Maximumfactuur in thuiszorg prioriteit voor Vandeurzen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lichtte zijn beleid voor mantelzorg toe. Hij deed dat op uitnodiging van Ziekenzorg CM. Volgens de minister zal het belang van mantelzorg o.a. door de vergrijzing alleen maar toenemen. Mantelzorgers zijn onmisbare partners voor de professionals in de hulpverlening. En dus versterkt de Vlaamse Regering haar investering in de mantelzorg. De gezinszorg wordt in Vlaanderen met 150.000 uren uitgebreid.
“De mate waarin mensen voor elkaar zorgen, is belangrijk nu de zorgvraag door de vergrijzing sterk zal toenemen,” zegt minister jo vandeurzen, “en wat ook een rol speelt: het budget van de overheid is beperkt, het zorgaanbod beantwoordt nog niet in elk segment van de sector aan de vraag, de sociale zekerheid staat onder druk, de gebruikers zijn mondiger geworden – een goede zaak – en ze vragen zorg op maat. De overheid krijgt dit niet alleen rond. mantelzorg en ook vrijwilligerswerk zijn essentieel. De inzet van deze mensen vraagt onze waardering en steun, zeker omdat zorg in het gezin minder vanzelfsprekend is geworden.”

Minst ingrijpende zorg
jo vandeurzen kiest voor de minst ingrijpende zorg, in het bijzonder zelfzorg, mantelzorg en thuiszorg, uiteraard waar dat mogelijk en haalbaar is: “De maatregelen die we nemen, moeten de keuze voor thuiszorg respecteren en financieel mogelijk maken, ook voor zwaar zorgbehoevenden die dank zij een goede mantelzorg nog thuis willen en kunnen blijven. Mantelzorg is meestal een onmisbare voorwaarde om in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wanneer men zwaar zorgbehoevend wordt. Het is daarom zeer belangrijk dat mantelzorgers steun krijgen en dat de zorg die ze verlenen kan aangevuld of tijdelijk onderbroken worden door de nodige professionele zorg.”

Onderzoek wijst uit dat mantelzorg voldoening geeft, ook aan de mantelzorger. 50 % van alle mantelzorgers geeft te kennen dat hun werk zin geeft aan hun leven. De belangrijkste drijfveren zijn verantwoordelijkheidsgevoel, liefde, vertrouwen, er de tijd voor hebben en een opname vermijden in het ziekenhuis of het rusthuis.

Sociale netwerken helpen
Behalve leeftijd en werksituatie zijn ook sociale netwerken van invloed. Sociale banden leiden tot meer zorg voor elkaar. De aanwezigheid van een zorgbehoevende in een sociaal netwerk leidt vaak spontaan tot informele zorg. Wie met een zorgbehoevende samenwoont heeft bv. 14 maal meer kans om mantelzorger te zijn. Het afbrokkelen van sociale netwerken en gezinsstructuren dat aan de gang is, zal dan ook van invloed zijn op de beschikbare mantelzorg.

Thuisondersteunend zorgaanbod
Een mantelzorger moet op tijd en stond op adem kunnen komen. Daarom hebben ze ondersteuning nodig. En die biedt de Vlaamse Regering. Thuiszorgdiensten en thuisondersteunende zorg nemen een deel van de zorg over. Jo Vandeurzen: “Op 18 juni heeft de Vlaamse Regering beslist om dit jaar nog 150.000 uren extra aan gezinszorg toe te kennen. In totaal zitten er in dit pakket meer dan 16 miljoen uren hulp aan huis. Het subsidiebedrag vanwege de Vlaamse Overheid voor dit aantal uren beloopt 440 miljoen euro. Zelfs in tijden van besparingen stellen we dit aanbod niet in vraag. Ook de komende jaren zullen we investeren in gezinszorg.”

De jongste jaren hebben ook een aantal gemeenten een mantelzorgpremie ingevoerd. In 2008 was dat het geval voor 75 % van de Vlaamse gemeenten. Gemiddeld bedroeg de premie 32 euro per maand.

Ook Centra voor Kortverblijf en Dagverzorgingscentra kunnen tijdelijk mantelzorgers ontlasten.

De beschikbaarheid van nachtzorg, vrijwilligers die ’s nachts de rol overnemen van de mantelzorger, maakt dat de mantelzorger toch enkele nachten respijt heeft. Vooral voor palliatieve situaties en bij zwaar chronisch zieken en dementerenden is deze zorgverlening van belang. De taak van de mantelzorger stopt niet om 17 uur. Jo Vandeurzen: “In 6 regio’s in Vlaanderen bestaat momenteel door Vlaanderen gefinancierde nachtzorg. Eind 2010 lopen deze projecten af en gaan we met de sector na hoe we dit aanbod evalueren en eventueel verder structureel kunnen maken.”

Mantelzorgers worden actief betrokken bij de zorgverlening. Ze worden goed geïnformeerd en kunnen een beroep doen op verschillende faciliteiten. Zo zijn er de expertisecentra dementie, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de regionale en lokale dienstencentra. Een betere kennis en toekenning van sociale rechten is één van de ambities van de Vlaamse Regering.

Maximumfactuur
Mantelzorgers kunnen ook rekenen op een financiële tegemoetkoming. Sinds 1 januari 2001 geeft de Vlaamse zorgverzekering een forfaitaire tegemoetkoming per maand voor niet-medische kosten in mantel- en thuiszorg. Deze tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 130 euro per maand. De zorgverzekering vergoedt de kosten voor thuiszorg, ook wanneer er geen of weinig professionele zorg, maar vooral mantelzorg aanwezig is.

Jo Vandeurzen: “Er blijft een belangrijke groep mensen die met het zorgverzekeringsforfait niet toekomen om al hun kosten te betalen. Voor deze groep komt er een systeem van maximumfactuur in de thuiszorg. “Maximumfactuur” betekent dat mensen niet méér aan eigen bijdragen moeten betalen dan een vooraf vastgesteld bedrag dat berekend wordt op basis van hun inkomen. Zo blijft voor hen de toegang tot de zorg gevrijwaard.”

De uitwerking van deze maximumfactuur in de thuiszorg is één van de onderdelen van het nieuwe decreet op de Vlaamse Sociale Bescherming dat nog deze legislatuur zal worden toegepast.”
22 jun 2010 09u02
zie ook rubriek