K.U.Leuven wil Child Convent realiseren in Kartuizerij

K.U.Leuven en UZ Leuven willen op de site van het Kapucijnenklooster (voorheen Kartuizerij, gelegen in de Bankstraat in Leuven) een aantal diensten samenbrengen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen en hun gezinnen. Universiteit en ziekenhuis willen hiermee een ‘Child Convent’ realiseren waarin vier teams samen zullen zorgen voor kinderen en jongeren die het extra moeilijk hebben in onze samenleving.
Het gaat om de De afdeling Jeugdgezondheidszorg die behoort tot het departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg en Het kinderpsychiatrisch Thuisteam. Momenteel zitten de diensten nog in de oude gebouwen van het UZ Sint-Rafaël aan de Kapucijnenvoer.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg richt zich op preventieve gezondheidszorg. Het leidt jonge artsen op die later aan de slag gaan in een Consultatiebureau van kind & gezin of in een clb (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en doet wetenschappelijk onderzoek op vlak van preventieve kinder- en jeugdgezondheidszorg.
Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen biedt ambulante hulp aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Het Centrum onderzoekt en oriënteert jaarlijks meer dan dan duizend kinderen met motorische en taalproblemen, verstandelijke beperkingen, autisme, gedragsproblemen, gevolgen van vroeggeboorte of medische aandoeningen. Het Centrum zoekt samen met ouders en andere betrokkenen naar het meest passende zorgtraject.

Het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg biedt ambulante begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische problemen (gedrags-, opvoedings- en relatieproblemen …) en betrekt daarbij ouders en leerkrachten.

Het Kinderpsychiatrisch Thuisteam biedt hulp bij crisissituaties naar aanleiding van kinderpsychiatrische en gezinsproblemen. Het thuisteam verwijst door naar aangepaste vormen van residentiële of ambulante zorg in een ziekenhuis.

De vier diensten willen vanuit hun eigen invalshoek en expertise nauwer gaan samenwerken in het belang van kinderen en jongeren. Het voormalige Kartuizer- en Kapucijnenklooster biedt een unieke kans om deze diensten samen te brengen.

Ontwikkelingsonderzoek, gesprekken met ouders en overleg tussen diverse hulpverleners hebben baat bij rust en groen die het hectische leven wat op afstand houden. De historisch waardevolle vertrekken in de beschermde site bieden daarvoor de ideale omstandigheden. Het complex is bovendien goed bereikbaar, wat de drempel verlaagt voor kinderen en ouders die hulp zoeken. Tegelijk ligt de site dichtbij Gasthuisberg, wat de samenwerking tussen de gezondheidszorg en welzijnszorg vergemakkelijkt.


Bouwproject, omgeving en infrastructuur

Met dit project wil de K.U.Leuven de historische, architecturale, ruimtelijke en maatschappelijke waarde van het voormalige Kartuizer- en Kapucijnenklooster in ere herstellen. De historische restanten van de site zullen op een professionele manier worden gerestaureerd. Tegelijk wordt er nieuwbouw gepland binnen de ruimtelijke en architecturale contouren van weleer. Op die manier blaast de K.U.Leuven het oorspronkelijke concept van de Kartuizerij nieuw leven in.

Belangrijke delen van de site zijn in de loop der tijden vernield en afgebroken. Daardoor staan de overblijvende gebouwen als halflosstaande elementen op zichzelf. Ze maken geen deel meer uit van een groter geheel of een “ruimtelijke gemeenschap”. De K.U.Leuven wil de aanwezige waardevolle gebouwen terug in de juiste architecturale en ruimtelijke context plaatsen.

De nog bestaande gebouwen zullen voornamelijk dienen voor administratieve functies (burelen, vergaderruimte, wachtzaal, …). De hulpverlening krijgt een onderkomen in de nieuwbouw met geëigende infrastructuur die voldoet aan de normen van de subsidiërende overheid.

Om overlast van auto’s op de site te voorkomen, wordt ondergronds een parking voorzien voor 68 auto’s. De verkeershinder voor de buurtbewoners blijft hierdoor minimaal.

Het park blijft grotendeels behouden en wordt ontsloten voor de buurt en het brede publiek. Naast de St. Franciscusweg die de Bankstraat met de Tervuursevest verbindt, wordt overdag een toegang via de Heiligegeeststraat geopend waarbij het Mariapark maar ook een bijkomend gedeelte van de privétuin publiek toegankelijk gemaakt wordt.

De restauratie en ook de uitbreiding met nieuwbouw gebeuren binnen het bestaande juridische, ruimtelijke en historische kader met een historische studie van de site door ir. arch. Robin Engels, een haalbaarheidsstudie door het ontwerpteam Comodo architecten – DG architecten - Archimedes, een archeologisch onderzoek onder leiding van prof M. Lodewijckx, een gespecialiseerd boomonderzoek door Krinkels, afdeling boomverzorging en alle andere studies en onderzoeken die nodig zijn zoals stabiliteitsonderzoek, grondonderzoek, volume- en materiaalstudie, kleurenonderzoek, enzovoort.
07 jul 2010 10u24
Bron: KU Leuven
zie ook rubriek