Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 4 maart 2011

Op voorstel van minister jo vandeurzen

Het VIPA verleent investeringssubsidies en -waarborgen aan initiatiefnemers met voornamelijk een vzw- en ocmw-statuut, uit de welzijns- en de gezondheidssectoren voor het oprichten, het aankopen met verbouwing, het uitbreiden, verbouwen of leasen van gebouwen en de aankoop van meubilair, uitrusting en/of apparatuur. De Vlaamse Regering bepaalt de sectoren waarvoor een investeringssubsidie kan verkregen worden en de wijze van toekenning en vereffening ervan. In het kader van een algemene herziening van de verschillende sectorbesluiten van het VIPA en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief het sectorbesluit voor de kinderopvang.
Voor het werkjaar 2011 kent de Vlaamse Regering 1,1 miljoen euro subsidie toe aan de vzw YAR Vlaanderen in Hasselt voor het project Youth at Risk Vlaanderen.
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Woonzorgdecreet, voor wat de medewerking van de lokale overheden bij de toepassing van sommige bepalingen van het decreet betreft. De wijziging biedt onder meer een decretale grondslag voor de medewerking van de burgemeester en de brandweer bij het toezicht op de naleving van de brandveiligheidsnormen door woonzorgvoorzieningen. Het biedt ook een decretale grondslag voor de verplichte medewerking van de lokale overheden wanneer de Vlaamse overheid een woonzorgvoorziening beveelt om haar activiteit onmiddellijk te beŽindigen omwille van een reŽel en ernstig gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers. Het voorziet ook een decretale grondslag voor de bepaling waarbij elke eventuele beslissing van een door de rechtbank aangestelde verantwoordelijke beheerder tot spoedige stopzetting van de uitbating en ontruiming van een voorziening, het voorwerp moet uitmaken van een voorafgaand overleg tussen de verantwoordelijke beheerder, de burgemeester en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog advies ingewonnen bij de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, bij de SERV en daarna bij de Raad van State.
De Vlaamse Regering hecht haar principiŽle goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het drinkwaterdecreet en wijzigt principieel het besluit met de reglementering over de kwaliteit en levering van drinkwater. Het besluit voorziet de nodige praktische bepalingen voor het toezicht op de toepassing van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten door middel van onder meer de aanduiding van toezichthoudende en controle-ambtenaren. Over beide besluiten wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.
08 mrt 2011 10u10
meer over
zie ook rubriek