Domus Medica stelt beleidsplan voor

De algemene vergadering van Domus Medica kreeg dit weekend inzage in het nieuwe operationele beleidsplan. Dit is gebaseerd op de zes strategische doelstellingen rond dienstverlening en vertegenwoordiging en op het visiedocument dat de raad van bestuur voor de zomervakantie voorstelde.
Het beleidsplan is de volgende stap in de verdere professionalisering van domus medica als steunpilaar van alle huisartsen, huisartsenpraktijken en -kringen in Vlaanderen en Brussel. De nieuw verkozen raad van bestuur van begin 2011 bepaalde intussen haar koers en stelde in april haar visietekst 'Huisartsenzorg in Vlaanderen en Brussel 2020' voor aan de algemene vergadering. In juni 2011 werden de zes strategische doelstellingen verduidelijkt: dienstverlening, professionele vorming, het bieden van een informatiepunt, het bepalen van standpunten bij communicatie, het bieden van een interprofessionele tafel, en het uitbouwen van een netwerk.

Het zopas voorgestelde beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de concrete werking van domus medica voor de periode 2011-2016. Het accent ligt op de continue professionele dienstverlening. Domus Medica wil snel inspelen op de vragen en noden die leven bij elke individuele en/ of samenwerkende huisarts. "Tegelijk houden we onze blik op de toekomst gericht en wordt de werking van Domus Medica geŽnt op de herstructurering van de eerstelijnsgezondheidszorg met aandacht voor de zorgtrajecten, lokale multidisciplinaire netwerken, kringwerking, professionele praktijkondersteuning en andere", zo meldt Domus Medica.

De algemene vergadering keurde ook de herziening van de begroting 2011 goed. De lidgelden vanuit de kringen liggen lager, door de berekening per inwoner. Ook de inkomsten uit navorming en partnerships vielen lager uit dan gepland. Domus Medica ziet zich bovendien genoodzaakt om overheidsprojecten te prefinancieren in afwachting van de beloofde overheidssubsidies.
Op de volgende algemene vergadering, op 10 december 2011, worden de gemandateerden van Domus Medica verwacht. "Tegelijk verwelkomen we nieuwe leden om actief mandaten of andere functies op zich te nemen."
15 sep 2011 10u26