Beslissingen van de Vlaamse Regering

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 7 oktober 2011
Na advies van de Raad van State besliste de Vlaamse Regering begin deze maand definitief tot oprichting van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg. De opdrachten van het samenwerkingsplatform zijn vooral gericht op: het adviseren van de minister over beleidsvoorstellen eerstelijnsgezondheidszorg, het voeren van overleg over de implementatie van beleidsvoorstellen, het stimuleren van de samenwerking tussen welzijn en gezondheidszorg, het bewaken van de samenhang tussen de verschillende initiatieven en de voorbereiding en organisatie van e-Health. Nu wijst de regering de leden aan van het Samenwerkingsplatform.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over de erkenning en subsidiŽring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap. Bedoeling is de complementariteit met de consulentenwerking te optimaliseren door het opzetten van een structurele samenwerking tussen het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) en de consulentenwerkingen (CW) die actief zijn in de Vlaamse provincies en door de aanmaak van ťťn beleidsplan, afgestemd op de beheersovereenkomst van het VAPH, in plaats van de aanmaak van een beleidsplan per doelgroep. Het SEN zal door een meer intense en duidelijke samenwerking toegang krijgen tot een verrijkt aanbod van reŽle knelpuntsituaties waaruit geleerd kan worden. De CW zullen kunnen steunen op de instrumenten voor verspreiding van kennis, ontwikkeld door SEN om zodoende efficiŽnter tot oplossingen te komen voor knelpuntdossiers.

Het decreet met de regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap geeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om instellingen voor schuldbemiddeling te erkennen en te subsidiŽren, en een vzw te subsidiŽren als Vlaams Centrum Schuldenlast. Het is de bedoeling dat het huidige Vlaams Centrum Schuldbemiddeling de rol van Vlaams Centrum Schuldenlast opneemt. De Vlaamse Regering hecht daarvoor, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet. Het besluit werkt de bepalingen van het decreet rond het Vlaams Centrum Schuldenlast verder uit.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het hulpmiddelenbesluit. Het gaat over het aanpassen van de voorwaarden voor het aanvragen van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte, een uitbreiding van de lijst hulpmiddelen, een aanpassing van de indexeringsformule, criteria voor hulpmiddelen en aanpassingen voor gebruik in voorzieningen, het principe van de basiskosten, een aanpassing van het basisbesluit en aanpassingen aan de bijlage met mobiliteitshulpmiddelen en de bijlage met communicatiehulpmiddelen en pedagogische begeleiding. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

De Vlaamse Regering keurt een addendum goed bij de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent met betrekking tot de subsidiŽring van het project 'Fioretti'. Dit project krijgt sinds oktober 2006 een subsidie voor de uitbouw van voor- en nazorgactiviteiten voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en een psychiatrische stoornis. In het addendum wordt opgenomen dat de zorgtoeleider van het project beschikt over een master diploma en minimaal 5 jaar anciŽnniteit. De jaarlijkse subsidie wordt verhoogd tot 60.000 euro.

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat uitvoering geeft aan artikel 3 van het wijzigingsdecreet over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Met de wijziging vermeld in dit artikel wordt een uitbreiding van de mogelijkheid tot prefinanciering in het kader van de VIPA-subsidiŽring (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) naar de voorzorgsvoorzieningen en de voorzieningen voor personen met een handicap beoogd. De bepalingen van artikel 3 worden in werking gesteld op de datum van publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad. Het uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
10 okt 2011 09u53