Kwaliteitsbewaking van Belgische laboratoria voor pathologische anatomie door het WIV-ISP

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) staat vanaf 1 maart 2013 in voor de erkenning en kwaliteitsbewaking en -verbetering van de laboratoria voor pathologische anatomie. Vanaf dat moment zal aan deze laboratoria een erkenning verleend worden indien ze voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het Koninklijk Besluit van 05 12 2011 (publicatiedatum: B.S. 13.02.2012). Daardoor zal het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) strikter kunnen toezien op de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitgevoerde tests.
Patholoog-anatomen stellen een diagnose van een bepaalde aandoening en op basis daarvan kiest de behandelende arts de meest geschikte behandeling. Deze diagnose is in hoofdzaak gebaseerd op weefselonderzoek met behulp van een microscoop in het laboratorium voor pathologische anatomie. Een typisch voorbeeld is de diagnose van borstkanker gebaseerd op een ‘biopsie’ of analyse van een weefselstaal. Heel vaak moet de patholoog-anatoom nog aanvullende testen of onderzoeken uitvoeren op dit weefselstaal, zodat de behandelende arts een therapie ‘op maat van de patiënt’ kan voorstellen. “Een correcte behandeling van dit weefselstaal en standaardisatie van de onderzoekstechnieken is essentieel in de bewaking van de kwaliteit van de diagnostiek en de daaruit volgende behandeling.”, zegt Dr. Philippe Van De Walle van het WIV-ISP. Maatregelen om de kwaliteit van de werking van de laboratoria voor pathologische anatomie te bewaken en te beschermen, staan gepubliceerd in een nieuw Koninklijk Besluit dat vanaf 1 maart 2013 van kracht wordt.

Concreet zal de dienst Kwaliteit van Medische Laboratoria van het WIV-ISP namens de minister de erkenningen verlenen aan de laboratoria voor pathologische anatomie. Ook zal het WIV-ISP externe kwalite itsevaluaties organiseren waaraan alle laboratoria voor pathologische anatomie verplicht zullen moeten deelnemen. Zo zullen de laboratoria een aantal stalen of beelden van dezelfde bron analyseren, waarna de resultaten van de verschillende laboratoria met elkaar zullen vergeleken worden. De eerste kwaliteitsevaluaties zijn gepland in 2013.

Om deze activiteiten op een efficiënte manier te organiseren en om een goede opvolging van het Belgische programma voor externe kwaliteitsevaluatie te garanderen, werd op 17 oktober 2012 een Commissie voor pathologische anatomie en een Beroepscommissie opgericht.
30 okt 2012 10u37
Bron: WIV
zie ook rubriek