Niet vergeten ! Impulseo III aanvraag vr 30 juni indienen.

Met de publicatie van het Koninklijk besluit van 23 maart 2012 in het Belgisch Staatsblad is het definitief: Impulseo III is sinds 1 april in voege. Impulseo III houdt belangrijke financile voordelen in voor de (individuele) huisarts. Impulseo III is het sluitstuk van het Impulsfonds, een poging van de overheid om de huisartsgeneeskunde opnieuw aantrekkelijk te maken voor (jonge) huisartsen.
Met impulseo III krijgen ook solowerkende huisartsen een financile tegemoetkoming. Die tegemoetkoming is tweeledig:

In de eerste plaats is er een tussenkomst in de loonkost van een secretariaat van een solohuisarts. De tussenkomst is gelijk aan de helft van de werkelijke loonkost, met een maximum van 6047 euro per jaar voor een erkende huisarts. Die huisarts moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: hij moet minstens 150 GMDs beheren, minstens een derde FTE tewerkstellen en gebruikmaken van een gelabeld EMD. Voor een startende huisarts gelden de minimumvoorwaarden inzake GMDs niet, wel de verplichting rond het EMD. Goed nieuws is tevens dat met terugwerkende kracht een deel van de uitgaven van de voorbije jaren gerecupereerd kan worden: 5872 euro voor 2010, 5790 euro voor 2009 en 5740 euro voor 2008. Ten laatste op 30 juni 2012 moeten de aanvragen bij het Participatiefonds toekomen.

De tweede financile tegemoetkoming is er een voor de kosten van een medisch telesecretariaat. Ook hier geldt dat de tussenkomst voor een individueel erkende huisarts goed is voor de helft van de rele kost, ditmaal met een maximum van 3474 euro per jaar. Om in aanmerking te komen moet de huisarts minstens 150 GMDs hebben. Voor een huisartsengroepering wordt per erkende huisarts, die deel uitmaakt van de groepering, eenzelfde bedrag uitgekeerd. Om in aanmerking te komen, moet er een samenwerkingsakkoord tussen de erkende huisartsen zijn en minstens 150 GMDs, vermenigvuldigd met het aantal huisartsen. Vanaf twee huisartsen kan er sprake zijn van een groepering. Ook voor deze financile tegemoetkoming moeten de aanvragen op 30 juni 2012 bij het Participatiefonds ingediend worden.

Een onderdeel van impulseo III dat al eens onder de radar blijft, is de uitbreiding van de zones waar huisartsen ondersteuning krijgen indien ze zich er vestigen. Het gaat hierbij om een specifieke geografisch afgebakende zone die niet noodzakelijk moet samenvallen met grondgebied van een gemeente, maar waarvoor de huisartsenkringen hebben aangetoond dat er extra huisartsen nodig zijn. Vroeger gold deze maatregel enkel voor huisartsenzones met relatief weinig huisartsen per inwoner en zones, afgebakend voor positieve acties in het kader van het grootstedenbeleid.

Aanvragen dienen ingediend te worden bij het Participatiefonds.
Interessante links:
25 jun 2012 23u52
zie ook rubriek