Sucidepreventie vergt een gentegreerde aanpak

Open-VLD vraagt een breed maatschappelijk debat over sucide. In dat verband verwijst Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, naar de integrale aanpak via het Vlaams Actieplan sucidepreventie waarvoor hij in 2008 meer dan 1,4 miljoen euro heeft gereserveerd.
In het kader van het Vlaams Actieplan sucidepreventie heeft minister Vanackere een basistekst uitgewerkt die als doel heeft om vanuit de sectoren van welzijn en gezondheid een aanzet te geven tot het uitwerken van een geestelijk gezondheidsbeleid op school. jongeren zijn namelijk n van de specifieke risicogroepen waar aandacht aan wordt besteed binnen het actieplan. Het kabinet van minister Vanackere en minister Vandenbroucke bespreken sinds enkele maanden alle onderdelen van deze basistekst. Deze besprekingen gaan door op de Vlaamse onderwijsraad in het bijzijn van de koepels van onderwijs en experts inzake gezondheidsbeleid op school. Op dit moment wordt het volledige aanbod evidence-based- aan scholen in het kader van een geestelijke gezondheidsbeleid in kaart gebracht.

Via de locoregionale samenwerkingsverbanden van centra voor geestelijke gezondheidszorg, logos en provinciale overlegplatforms geestelijke gezondheid wordt momenteel al ondersteuning aangeboden aan de onderwijsinstellingen die, in het kader van het gezonde scholenbeleid, ervoor opteren hieromtrent een structurele werking uit te bouwen. Deze ondersteuning wordt aangeboden aan scholen en hun centra voor leerlingbegeleiding die een gentegreerde werking uitbouwen rond de vijf pijlers van een schoolbeleid voor de bevordering en ondersteuning van het psychosociaal en mentaal welbevinden van schoolgaande jongeren.

De vijf pijlers zijn een gezondheidsbevorderende omgeving in school creren, educatie aanbieden aan leerlingen, onderwijzend personeel en ouders, vroegdetectie en signaalherkenning, begeleiding binnen en buiten de school.

Deze vijf pijlers zijn overeengekomen met de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de koepels van onderwijs. De suggesties omtrent het creren van een draaiboek voor scholen zijn vandaag in het beleid gentegreerd. Er wordt een goede sensibiliseringcampagne voorbereid voor 2009 om zoveel mogelijk scholen aan te moedigen om zich in te schrijven in dit preventiebeleid.

De gentegreerde werking rond de vijf pijlers betekent dat er geen losstaande initiatieven mogen genomen worden met betrekking tot het mentaal welbevinden. Het gesoleerd geven van vormingen over sucide aan jongeren (wat zijn oorzaken, risicofactoren, hulpmogelijkheden?) heeft blijkens onderzoek weinig of geen belangrijke effecten en zou soms zelfs schadelijk kunnen zijn.

In september start het steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin een ad hoc onderzoek, met financile steun van minister Vanackere, naar verklarende factoren voor verschillen in sucideprevalentie in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen. Gekoppeld aan dit onderzoek loopt een ander onderzoek naar de rol van sociale en cognitieve factoren, oplossingsvaardigheden en hulpzoekgedrag op de prevalentie van sucidaal gedrag bij Vlaamse en Nederlandse jongeren en volwassenen.
10 jul 2008 10u41
meer over
zie ook rubriek