Werelddag van de su´cidepreventie op 10 september

Op 10 september organiseren de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Association for Suicide Prevention naar jaarlijkse gewoonte de "Werelddag van de Su´cidepreventie". Wereldwijd worden die dag acties georganiseerd om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen en te benadrukken dat zelfdoding voorkˇmen kan worden. Het thema dit jaar is 'su´cidepreventie in verschillende culturen'. Zelfdoding wordt immers be´nvloed door culturele, religieuze maar ook historische en filosofische factoren. Om levens te redden moet de preventie van zelfdoding daar rekening mee houden.
zelfdoding in cijfers
In Vlaanderen komen dagelijks 3 mensen om het leven door zelfdoding. Per jaar plegen gemiddeld 1000 Vlamingen zelfdoding. Tegenover elke poging met dodelijke afloop staan minstens 10 pogingen tot zelfdoding. Bij mannen uit de leeftijdscategorie 30-49 jaar is zelfdoding zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Vooral mensen die lijden aan een psychische stoornis en jongeren vormen een risicogroep.

Vlaams Actieplan Su´cidepreventie
Zelfdoding is een van de belangrijkste oorzaken van een onnatuurlijke dood. Zelfdoding is echter ook een doodsoorzaak waarvoor preventie mogelijk is. Om het aantal zelfdodingen te doen dalen lanceerde de Vlaamse overheid in 2006 het Vlaams Actieplan Su´cidepreventie 2006-2010. In navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert Vlaanderen, samen met de deskundigen en hulpverleners in het veld, daarbij verschillende strategieŰn. Het actieplan zorgt er onder meer voor dat:

Ľer aandacht en zorg voor gekende risicogroepen is. Mensen die een crisis doormaken en su´cidale gedachten hebben, of zelfs al een su´cidepoging hebben gedaan, hebben deskundige zorg nodig binnen een netwerk van zorgverleners.
Ľsu´cide niet onbedoeld uitgelokt wordt door mediaberichten en de beschikbaarheid van middelen.
Ľmensen in geval van nood een gesprek kunnen voeren en een luisterend oor vinden.

Belang van geestelijke gezondheid
Belangrijker dan het voorkomen van zelfdoding is het bevorderen van de geestelijke gezondheid. Met het pilootproject preventiecoaches in middelbare scholen wil de Vlaamse overheid werken aan een positief zelfbeeld, betere sociale en oplossinggerichte vaardigheden, zodat meer jongeren beter het hoofd kunnen bieden aan de druk van de huidige maatschappij. Op 10 oktober wordt hier tijdens de internationale dag van de geestelijke gezondheid aandacht aan besteed.

Acties in Vlaanderen
Naar aanleiding van de Werelddag van de Su´cidepreventie organiseert de Su´cidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg op 20 november 2009 een workshopdag: "Samenwerken aan Su´cidepreventie". Karl Andriessen, Co÷rdinator van de Su´cidepreventiewerking: "We willen hulpverleners en politiemensen handvaten geven om om te gaan met su´cidale personen in begeleidings- Ún crisissituaties". Deskundig handelen bestaat niet alleen uit het eigen optreden, maar ook uit het zorgen voor een netwerk van hulpverlening en sociale steun met anderen. Daarom is het thema van deze workshopdag ook samenwerken aan su´cidepreventie.

In Limburg lanceren de partners in su´cdepreventie de website www.su´cidepreventielimburg.be. Zo willen zij aandacht vragen voor de acties die in Limburg in het kader van het Vlaams Actieplan Su´cidepreventie plaatsvinden.
09 sep 2009 09u58
meer over

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.
zie ook rubriek